Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

OPIEKUN W DPS

Symbol cyfrowy 341203

kierunek zaoczny, dwuletni /4 semestralny/

podbudowa: Szkoła ponadgimnazjalna

zjazdy odbywają się:

w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 /przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna - 200 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy. 

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Pierwsza pomoc"

oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Terapia zajęciowa"

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

K1 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej w 4 semestrze

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą 

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie

PRZEDMIOTY

Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej

Bio-psycho-społeczne funkcjonowania człowieka

Teoretyczne podstawy opieki

Język obcy w pomocy społecznej

Podstawy przedsiębiorczości

Opieka i pielęgnacja człowieka

Aktywizacja osoby podopiecznej

Trening umiejętności społecznych

Praktyki zawodowe

  • Praktyki zawodowe w III semestrze 4 tygodnie      

INFORMACJA O ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zawód opiekun w domu pomocy społecznej został wprowadzony na rynek edukacyjny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 roku. Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania  w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje  z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.  W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy  i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej. Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niesamodzielną, chorą   i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji  w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.

Opiekun w domu pomocy społecznej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.    

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje i – jak wskazują prognozy – jego intensywność ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy wiek emerytalny osiągną osoby urodzone w latach powojennego wyżu demograficznego. Przy czym proces ten będzie miał cechy tzw. podwójnego starzenia (nastąpi podwojenie liczby osób  w grupie 80 lat i więcej). Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność. Oznacza to większe zapotrzebowanie na stałą opiekę i świadczenia pielęgnacyjne. Osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami domów pomocy społecznej oraz innych instytucji o podobnym zakresie usług. Postępujące zmiany w strukturze rodziny i mobilność młodego pokolenia powodują, że coraz częściej osoby starsze nie mogą liczyć na bezpośrednią opiekę ze strony aktywnych członków rodziny. To wszystko będzie zmuszało wiele osób do korzystania z instytucjonalnych form pomocy.

Do osób wymagających opieki instytucjonalnej zaliczyć trzeba także osoby przewlekle chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie. Przegląd internetowych ofert pracy  w oparciu o Portal Publicznych Służb Zatrudnienia i portal pracuj.pl, wykazał zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem opiekunów w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych i Domach Pomocy Społecznej w różnych regionach Polski oraz na terenie UE. Zważywszy na pogłębiający się proces starzenia się ludności oraz procesy społeczne w rodzinie, istnieje konieczność tworzenia instytucji wspierających rodziny w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przygotowania fachowej kadry opiekunów do pracy   w domach pomocy społecznej.


Drukuj