Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

TECHNIK ADMINISTRACJI

Symbol cyfrowy  334306

kierunek zaoczny, dwuletni /4 semestralny/

podbudowa: Szkoła ponadgimnazjalna

zjazdy odbywają się:

w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 /przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca

Od dnia 01.02.2019 nauka jest płatna- 250 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy.

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Obsługa kas fiskalnych"

oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Zakładanie działalności gospodarczej"

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

K1 – AU.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji - w IV semestrze

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia technikum lub liceum

- 2 zdjęcia /37x 52 mm/

- wypełniona umowa ze szkołą

PRZEDMIOTY

Język obcy w administracji

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy finansów publicznych

Podstawy przedsiębiorczości

Wykonywanie pracy biurowej

Postępowanie w administracji

  • 8 tygodni praktyk zawodowych  4 tyg.  sem. II4 tyg.  sem. III

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji  o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń  i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane  z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie   w zakresie podstawowej wiedzy    i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie. Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. W każdym tygodniu objętym analizą (listopad 2009, kwiecień 2010 występowało średnio 9,9 ofert pracy w portalu Pracuj.pl. w obszarze administracja biurowa oraz 8,5 oferty pracy w dodatku „Gazeta Praca” dołączanym do „Gazety Wyborczej” w obszarze „ biuro  i administracja” (L.Kuras „Jaki pracownik – jaki zawód”?. Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, ŁDNiKP, Łódź 2010). Natomiast prognozy przygotowane w oparciu o wykonane badania ankietowe pracodawców pozwalają przewidywać blisko dwukrotny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników administracji w latach 2012 – 2014 roku w porównaniu z okresem 2010 – 2011 (zgodnie z „Potrzeby kadrowe województwa łódzkiego – raport   z badań ankietowych E.Ciepucha, J.Moss ŁCDNiKP Łódź 2011).


Drukuj