Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

TECHNIK BHP

Symbol cyfrowy  325509

kierunek zaoczny, półtoraroczny (3 semestry)

podbudowa: szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna dająca wykształcenie średnie

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.45 (przeciętnie 2 zjazdy w ciągu miesiąca).

Od dnia 01.lutego 2019 roku nauka jest płatna 250 złotych miesięcznie. Semestr trwa 5 miesięcy.

Słuchacze mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu szkolenia "Obsługa kas fiskalnych" oraz certyfikatu ukończenia szkolenia "Zakładanie działalności gospodarczej".

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (w 3.semestrze):

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej

- 2 zdjęcia (37x 52 mm)

- wypełniona umowa ze szkołą 

PRZEDMIOTY

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Podstawy przedsiębiorczości

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

        4 tygodnie praktyk zawodowych- 2 tygodnie w sem. II i 2tygodnie w sem. III

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne   i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne    i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWAI HIGIENY PRACY

Współczesny biznes to przede wszystkim lawinowo narastająca konkurencja, duża zmienność gustów klientów oraz ciągła presja na innowacyjność   i efektywność kosztową. Taka sytuacja tworzy trudne i wymagające środowisko pracy, zaś sektor zarządzania bhp staje się strategicznym elementem  w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonujący się postęp   w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznaczają kierunki zmian. Przemiany te dotyczą zarówno obszaru bezpieczeństwa pracy, jak również podejścia do rozwoju i doskonalenia kompetencji pracowników. Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz  częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych umiejętności  i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią  we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa    w organizacji.


Drukuj