Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

TECHNIK HOTELARSTWA

 typ szkoły   technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa  szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu  422402
 wymagane dokumenty  * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie  HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 HGT.06 Realizacja usług w recepcji
 przedmioty zawodowe
  • teoretyczne: bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, organizacja pracy służby pięter,
    usługi żywieniowe w hotelarstwie, usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, język obcy w hotelarstwie,
    rezerwacja usług hotelarskich, obsługa gości w recepcji, marketing w hotelarstwie, kultura zawodu;
  • praktyczne: pracownia służby pięter, pracownia usług dodatkowych, pracownia obsługi konsumenta,
    pracownia informatyczna w hotelarstwie, pracownia obsługi gościa w recepcji, pracownia języka obcego zawodowego.
 praktyka zawodowa   2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV) 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługujew trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych  i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży  osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie  o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza  i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedażyi opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania.  Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rodzimych  oraz międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem, szczególnie w segmencie hoteli ekonomicznych. Inwestycje hotelarskie oddają także inwestorzy indywidualni. Poprawiają się również ekonomiczne wyniki w branży. Powoli, ale sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych hoteli, z usług których korzystają przede wszystkim turyści zagraniczni oraz klienci instytucjonalni. W strukturze popytu zauważa się wzrost udziału gości krajowych. Polska odzyskuje miano recepcji turystycznej z liczącą się bazą noclegową. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa  wynika między innymi z tego, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie, aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno-społecznego. Wzrastające zapotrzebowanie na  szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności. Elementy te – to główne wymagania współczesnej branży hotelarskiej. Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy. Inwestowanie w kształcenie ludzi  świadczących usługi gościnności  połączone z zaawansowaną technologią  i wiedzą  o  gościach,  pozwalają na  szybszy zwrot poniesionych kosztów, a więc  poprawę rentowności kapitałowej branży hotelarskiej.


Drukuj