Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

TECHNIK PROGRAMISTA

 typ szkoły  technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu 351406 
 wymagane dokumenty  * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie  INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 przedmioty zawodowe
 • teoretyczne: bezpieceństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych,
  projektowanie i administraowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych,
  projektowanie oprogramowania, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji mobilnych,
  programowanie aplikacji zaawansowanych webowych, testowanie i dokumentowanie aplikacji,
  język obcy zawodowy, dodatkowe umiejętności zawodowe;
 • praktyczne:  pracownia stron internetowych, pracownia admnistrowania bazami danych,
  pracownia aplikacji internetowych, pracownia aplikacji desktopowych, pracownia aplikacji mobilnych,
  pracownia aplikacji zaawansowanych webowych, pracownia testowania i dokumentowania aplikacji,
  dodatkowe umiejętności zawodowe.
 praktyka zawodowa  2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV) 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

1) INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;

2) INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

OPIS ZAWODU

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

• aplikacji –  zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem;

• systemowych –  rozwijających aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych;

• aplikacji internetowych działających w środowisku WWW;

• aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT,
start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych. Może także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych; instalowaniem, uruchamianiem, serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych; administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem; w biurach projektowych CAD/3D czy agencjach 


Drukuj