Nasz adres: ul.Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Telefon: +48 81 743-61-94 Email: sekretariat@lider24.eu

TECHNIK GEODETA

typ szkoły   technikum pięcioletnie
 podbudowa programowa  szkoła podstawowa 
 symbol cyfrowy zawodu  311104
 wymagane dokumenty * świadectwo ukończenie szkoły podstawowej 
* wyniki testów ósmoklasisty
* 2 zdjęcia legitymacyjne
* karta zdrowia
* zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
* wydrukowany wniosek po rejestracji w rekrutacji elektronicznej lub wypełniona karta zgłoszenia
 kwalifikacje w zawodzie

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych
oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 przedmioty zawodowe
  •  teoretyczne: geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, kataster i gospodarka nieruchomościami,
    prawo w geodezji, język angielski w geodezji, działalność gospodarcza w geodezji;
  • praktyczne: prace obliczeniowe i kartograficzne, geomatyka, rysunek geodezyjny, dokumentacja katastralna,
    terenowe ćwiczenia geodezyjne, praktyki zawodowe.
 praktyka zawodowa   2 razy po 140 godzin (4 tygodnie, w klasie III i IV) 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów  w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń   i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące  z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, dróg kołowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.


Drukuj